ALGEMENE-VOORWAARDEN.jpg
ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET UITVOEREN VAN WERKZAAMHEDEN BING WERKATELIER

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, bijeenkomsten, open cursussen (activiteiten met open inschrijving) en leveringen die opdrachtnemer voor opdrachtgever zal verrichten en overeenkomsten die opdrachtgever en opdrachtnemer zijn aangegaan.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de productgroepen Advice, Art & Action van Bing Werkatelier, waaronder ook het onderdeel Human Design Netherlands.

1. Opdrachtnemer zal zich inspannen opdrachtgever te helpen de beoogde resultaten te realiseren. Het bereiken van het resultaat kan echter niet worden gegarandeerd, gezien het type werkzaamheden.
2. Het auteursrecht op de rapportage, resultaten, (ontwikkelde) methoden en geproduceerde materialen berust uitsluitend bij opdrachtnemer of haar licentiegevers, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Dit geldt ook voor de publicaties in woord en beeld op deze website.
3. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen overeenkomen andere algemene voorwaarden van toepassing te laten zijn. Deze zullen dan vermeld moeten worden in het overeengekomen contract.
4. Alle werkzaamheden, documenten, informatie mondeling of schriftelijk zal door de opdrachtnemer met alle vertrouwelijkheid worden behandeld en niet aan derden worden afgegeven. Na 2 maanden zal de opname van de persoonlijke analyse worden verwijderd uit het archief tenzij anders afgesproken.

Wijze van opdrachtuitvoering
5. Een opdrachtvoorstel komt tot stand op grond van de door opdrachtgever verstrekte informatie
6. De uitvoering gebeurt op basis van wilsovereenstemming met opdrachtgever
7. Opdrachtnemer verricht de werkzaamheden naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap
8. Opdrachtgever stelt tijdig de voor de opdracht benodigde informatie en tijd van zijn of haar medewerkers die bij de opdracht betrokken zijn, beschikbaar
9. Opdrachtnemer kan een eenmaal ingeschakelde adviseur vervangen door een andere na overleg met opdrachtgever

Voorstellen en offertes
10. Voorstellen en offertes zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij alle essentiele informatie aan opdrachtnemer verstrekt
11. Door opdrachtnemer wordt een voorstel uitgebracht met opgave van de kosten. De geldigheidsduur van een voorstel bedraagt 3 maanden. Indien opdrachtgever akkoord gaat met dit voorstel ontvangt opdrachtnemer een schriftelijke opdrachtbevestiging of bevestigt opdrachtnemer de opdracht
12. De oriëntatie werkzaamheden voor een project zijn opgenomen in de offerte. Deze kosten zijn ook verschuldigd bij het niet verlenen van de uiteindelijke opdracht, tenzij anders is overeengekomen
13. Overeenkomsten binden ons eerst dan wanneer de opdrachtgever middels ondertekening van de overeenkomst aangeeft akkoord te gaan en hiermee deze bevestigt. De overeenkomst wordt definitief na een schriftelijke bevestiging onzerzijds.

Overmacht
14. In geval van overmacht aan onze zijde wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang als de overmacht toestand ons de uitvoering onmogelijk maakt. Of zal er een alternatief worden aangeboden waaronder -maar niet uitsluitend- online training, analyse en coaching. Onder overmacht worden alle onvoorziene omstandigheden beschouwd o.a. persoonlijke omstandigheden door onder meer ziekte en familieomstandigheden, maar ook stremming vervoer, sociale onrust, virus e.d. ten gevolge waarvan naleving van de overeenkomst niet meer van ons kan worden gevergd.

Annulering
15. Als een der partijen meent dat er onvoldoende basis bestaat voor verdere samenwerking kan deze het project beëindigen, echter uitsluitend met inachtneming van het onder punt 15 gestelde. Het moment van beëindiging wordt in overleg vastgesteld en schriftelijk bevestigd.
16. Als opdrachtgever de werkzaamheden annuleert waarvoor opdracht is verleend:
a. blijven de reeds gezonden declaraties verschuldigd
b. blijft, als dit gebeurt binnen 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden, de helft (1/2) van het resterende bedrag verschuldigd
c. blijft, als dit alsnog gebeurt binnen 7 dagen voor aanvang of na aanvang van de werkzaamheden, de totale opdrachtsom verschuldigd
d. zijn alle kosten voor door opdrachtnemer gereserveerde accommodaties verschuldigd

(Open) cursussen en analyse
17. Deelname aan open cursussen en analyse vindt plaats tegen de op dat moment geldende kosten en voorwaarden. Bij aanmelding verklaart opdrachtgever zich hiermee bekend en akkoord. U heeft 14 dagen wettelijke bedenktijd na boeking en betaling.
18. Een afwijkend factuuradres dient bij aanmelding te worden opgegeven
19. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor na overleg met opdrachtgever de inhoud, het cursusmateriaal, de locatie en de data van uitvoering te wijzigen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor kosten en/of schaden die hieruit zou kunnen voortvloeien.
19a. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende aanmeldingen de training of cursus te annuleren.
20. Declaratie van de deelnamekosten gebeurt direct na aanmelding. De kosten dienen uiterlijk 14 dagen voor aanvang te zijn voldaan. Opdrachtnemer kan toelating tot een open cursus weigeren indien de verschuldigde kosten niet tijdig zijn voldaan
21. Annulering van deelname aan cursus of analyse is kosteloos slechts mogelijk tot uiterlijk 1 maand voor aanvang. Deze dient schriftelijk te geschieden. Bij annulering binnen 1 maand voor aanvang van de cursus of analyse blijft de helft 1/2 ven de totale kosten verschuldigd. En blijft, als annulering alsnog gebeurt binnen 7 dagen voor aanvang of na aanvang van de werkzaamheden, de totale opdrachtsom verschuldigd. Uiterlijk tot 7 dagen voor aanvang van de cursus of analyse kan de aangemelde persoon zich eventueel laten vervangen door een andere deelnemer, dit uitsluitend na overleg met en toestemming van de opdrachtnemer en bij overmacht. Annulering door overmacht kan ten alle tijde. Onder overmacht worden de onvoorziene omstandigheden beschouwd door persoonlijke ziekte en overlijden naaste familieleden. Een schriftelijke verklaring dient bij ziekte te worden ingediend.
22. Studiemateriaal dat wordt verstrekt kan worden behouden. Het intellectuele eigendomsrecht van de cursusinhoud en -concepten alsmede het auteursrecht op materialen berust uitsluitend bij opdrachtnemer of haar licentiegevers. Vermenigvuldiging van enig deel of ingebruikgeving aan derden is niet toegestaan, tenzij met opdrachtnemer overeengekomen. Studiemateriaal of manuals die op eigen verzoek van de deelnemer of opdrachtgever zijn besteld bij of via Bing Werkatelier kunnen niet geretourneerd worden.
22a. Met deelname aan de trainingen en cursussen die gaan over Human Design ga je akkoord met de internationale voorwaarden van de IHDS. Deze voorwaarden bestaan uit de commitment aan de training of opleiding die je boekt en de eisen die daarbij horen, het niet praktiseren of je uitgeven als Human Design professional, analist, expert of opleider in Human Design in welke vorm dan ook totdat je daadwerkelijk bent gecertificeerd door de IHDS na het doorlopen van de beroepsopleiding. Meer over de beroepsopleiding en de IHDS licentie en voorwaarden kan je lezen bij de opleidingen en tevens op de website onder licenties.

Materialen, drukwerken en publicaties
23. Levering van materialen, drukwerken en publicaties vindt plaats op basis van de bestelling van opdrachtgever en tegen de op dat moment geldende kosten
24. De kosten van verzending en behandeling zijn voor rekening van opdrachtgever en worden aanvullend in rekening gebracht
25. De door opdrachtnemer aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van opdrachtnemer totdat alle gefactureerde bedragen die opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd is, volledig zijn voldaan
26. Door opdrachtgever retour gezonden materialen en publicaties worden indien deze met instemming van opdrachtnemer zijn geretourneerd, gecrediteerd indien en voor zover deze zich nog in hun oorspronkelijke nieuwstaat bevinden. De kosten van verzending en behandeling blijven altijd verschuldigd
27. Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de door ons geleverde goederen en diensten en /of verleende adviezen berusten uitsluiten bij ons.
28. Opdrachtgever verleent ons door ondertekening van de overeenkomst ondubbelzinnig, voor zover deze dwingend rechtelijk vereist is, toestemming voor automatische bewerking van door opdrachtgever opgegeven persoonsgegevens. De gegevens zullen we zorgvuldig verwerken en uitsluitend gebruiken ten behoeve van onze eigen administratie en voor eigen marketingactiviteiten en/of commerciële doeleinden.

Projecten en kosten
29. Declaratie van projecten vindt op maandelijkse basis plaats op grond van tijdsbesteding en de op dat moment geldende tarieven, tenzij anders is overeengekomen
30. Halfjaarlijks (per 1 januari en per 1 juli) kan opdrachtnemer de tarieven aanpassen aan de prijsontwikkeling
31. De tarieven van de werkzaamheden waarvoor opdracht is verleend zijn vast, onder inachtneming van het punt 29 gestelde. Vervolgwerkzaamheden vinden plaats tegen de op dat moment geldende tarieven
32. Extra (niet in het voorstel opgenomen) werkzaamheden kunnen mondeling worden afgesproken en zullen onderling bevestigd worden. Declaratie van extra werkzaamheden vindt maandelijks plaats op basis van de bestede tijd en kosten
33. De kleinste declarabele eenheid is een half dagdeel (2 uur). Reistijd wordt aan opdrachtgever voor de helft (1/2) in rekening gebracht. De wijze van berekening van reiskosten staan vermeld in de offerte. Meestal geldt hiervoor de regeling zoals genoemd in punt 33
34. Extra kosten zoals secretariële werkzaamheden, waaronder typewerk en gereedmaken van materiaal, alsmede reis- en verblijfskosten worden aanvullend aan opdrachtgever in rekening gebracht. Hiervoor geldt, tenzij anders is overeengekomen, een opslag van 10% over de kosten van de werkzaamheden
35. Op de totale kosten wordt het geldende BTW-tarief in rekening gebracht alsmede eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd. Vrijstelling van BTW voor opleidingsactiviteiten kan met Bing Werkatelier worden overeengekomen
36. Declaraties worden door opdrachtgever goedgekeurd door betaling of als niet binnen 4 weken schriftelijk wordt gereageerd. De betalingstermijn bedraagt 4 weken. Bij gebreke van betaling binnen deze termijn is een rente van 1% per 4 weken verschuldigd zonder dat nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. Indien opdrachtgever na sommatie nalatig blijft in het nakomen van zijn betalingsverplichtingen is hij bovendien gehouden aan opdrachtnemer alle schade te vergoeden die het gevolg is daarvan. Indien betaling niet tijdig plaatsvindt kan opdrachtnemer de vordering incasseren en de uitvoering van de opdracht opschorten
37. De kosten zowel in als buiten rechte veroorzaakt aan opdrachtnemer door bedoelde nalatigheid om tijdig te betalen zijn voor rekening van opdrachtgever. De ten laste van opdrachtgever komende buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van de openstaande vordering
38. Indien de Belastingdienst alsnog BTW of een hogere BTW vordert op werkzaamheden waarover in eerste instantie geen of een lagere BTW in rekening was gebracht zullen alsnog in rekening worden gebracht.

Aansprakelijkheid
39. Wij zullen ons inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren
40. Wij zullen niet aansprakelijk zijn voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook en hetzij direct of indirect, die het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik het door ons geleverde, hetzij producten en/of diensten en/of advies.
41. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die wij lijden tijdens het verblijf in verband met de opdracht op het terrein van de opdrachtgever of op dat van derden, tenzij de schade is veroorzaakt door onze schuld. Anders luidende bedingen overeengekomen bij de uitvoering van de opdrachten bij het betreden van het terrein, wijken voor dit beding
42. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een aan opdrachtnemer verwijtbare en grove tekortkoming in de uitvoering van de werkzaamheden
43. In alle gevallen is de aansprakelijkheid voor de opdrachtuitvoering van ons en de door ons ingeschakelde derden beperkt tot maximaal het bedrag van de voor de overeenkomst bedongen prijs (excl. omzetbelasting) voor een overeenkomst van maximaal een jaar en nooit meer dan de bedragen waarop de door de opdrachtnemer afgesloten verzekering aanspreekt geeft
44. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade aan eigendommen van opdrachtgever, derden, deelnemers nog voor stagnatie of gevolgschade
45. Een grond, die aanleiding zou kunnen zijn tot een vordering tot schadevergoeding, dient uiterlijk binnen een maand nadat de schade is ontdekt schriftelijk bij ons te zijn ingediend bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt
46. De aansprakelijkheid verjaart drie maanden na de uitvoering van de werkzaamheden.

Toepasselijk recht en geschillen
47. Klachten aangaande de geleverde diensten en werkzaamheden kunnen worden ingediend bij Bing Werkatelier t.a.v. Inge Hoogerheiden bingwerkatelier@gmail.com. Binnen 2 weken ontvangt u een bevestiging van ontvangst en de klacht zal vervolgens binnen twee weken na bevestiging ontvangst worden behandeld. Mocht het langer duren dan genoemde termijn dan zullen wij u daarvan binnen twee weken op de hoogte stellen. Waarbij wij het uitstel zullen toelichten en bovendien een indicatie zullen geven wanneer we wel uitsluitsel kunnen geven. Uiteraard wordt de informatie vertrouwelijk behandeld en zal met zorg worden gekeken naar de klacht. Uw klacht wordt geregistreerd en bewaard voor een termijn van twee jaar.
48. Op alle door opdrachtnemer te sluiten overeenkomsten is het Nederlandse Recht van toepassing. Geschillen, uit de overeenkomst voortvloeiende of daarmee verband houdende, zullen worden voorgelegd aan een mediator in de persoon van de heer M. van As. Contact via: maarten@van.as / 0654796457. De uitspraak van de onafhankelijke derde, de heer M. van As, is bindend voor Bing Werkatelier en eventuele consequenties zullen door ons snel worden afgehandeld.
49. In geval van restitutie zullen wij het bedrag binnen 14 dagen terugstorten.


Vogelenzang, 2023

Vogelenzangseweg 184A - 2114 BD Vogelenzang - T 06 21116833 - www.bingworkatelier.com - bingwerkatelier@gmail.com
- IBAN NL33ABNA0533317606 - BTW-nummer NL183661631B01 - KvK 34347365
©Bing Werkatelier is geregistreerd bij het CRKBO en officieel geregistreerd Human Design analist bij het IHDS(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2013 - 2024 Human Design Netherlands | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel